Úvod

Nemateriální újma na zdraví

Nemateriální újma na zdraví vzniká často jako jeden z následků dopravních nehod nebo úrazů. Právě v těchto situacích dochází ke škodám (újmám) na zdraví. Následně se určuje výše bolestného a náhrady za ztížení společenského uplatnění (trvalé následky).

Výši odškodnění bolestného a ztížení společenského uplatnění přísluší znalcům z oboru zdravotnictví. Ztížení společenského uplatnění nově stanovují specializovaní znalci z oboru zdravotnictví, odvětví stanovení nemateriální újmy na zdraví. Jedná se o lékaře s potřebnými speciálními kurzy a zkouškami, kteří stanovují výši nemateriální újmy na zdraví.

Nově mohou lékaři provádět posouzení bolestného nebo ztížení společenského uplatnění poškozeného, jestliže jsou zapsaní jako znalci v odvětví stanovení nemateriální újmy na zdraví.

Mimosoudní a soudní uplatnění nároků z titulu náhrady újmy na zdraví je často komplikované a časově náročné. Jednodušší a rychlejší postup Vám zajistí s právním vzděláním a specializovanou praxí v tomto odvětví práva.

Škoda (újma) na zdraví patří k nejbolestnějším lidským újmám. Aby poškozený nebo pozůstalý získal maximální náhradu plně vyvažující jeho utrpení, je vhodnější obrátit se při uplatnění a vymáhání jednotlivých nároků na odborníky, kteří mají bohaté poznatky z praxe a dokáží posoudit existenci a výši jednotlivých nároků tak, aby byly uplatněny a vymoženy v maximálním rozsahu.

Mezi nejčasnější nároky patří například odškodnění pozůstalým při usmrcení příbuzného, náhrada za vytrpěnou bolest (bolestné) a za ztížení společenského uplatnění (trvalé následky). Dále lze požadovat náhrady za náklady spojené s výživou pro pozůstalé, účelné náklady týkající se léčení, náhrady za ztrátu na důchodu, výdělku v době pracovní neschopnosti a na výdělku po skončení pracovní neschopnosti či během invalidity.

Nemajetková újma

Všem poškozeným nabízíme specializovanou pomoc při mimosoudním a soudním uplatňování
a vymáhání následujících nároků:

  • nemajetková újma na zdraví (nemateriální), tj. bolestné, ztížení společenského uplatnění, ztráta na výdělku, náklady účelně vynaložené na léčení atd.
  •  zastupování poškozených a pozůstalých při vymáhání jejich oprávněných nároků na náhradu újmy na zdraví vůči odpovědným osobám
  • tato služba  je poškozeným  poskytována za smluvní odměnu sjednanou s klientem dohodou, nejčastěji podílem z klientovi přiznané a uhrazeného odškodnění.
  • Sjednaná procentuální částka odměny za poskytnuté služby je splatná až poté, co je vymožená částka protistranou zaplacena, tzn. nic neplatíte předem!

Majetková újma

  • majetková újma (škoda) – uplatňování a vymáhání škody na movitých i nemovitých věcech vůči odpovědným osobám

Pojistné plnění

  • pojistné plnění nevyplacené či krácené – pomoc pojištěným osobám při jednání s komerčními pojišťovnami a ČKP při vyřizování pojistných událostí z pojištění odpovědnosti za újmu na zdraví i ze soukromého pojištění osob a majetku

Nejčastějšími příčinami vzniku nemajetkové a majetkové újmy jsou dopravní nehody, pracovní úrazy
a nemoci z povolání, profesní pochybení lékařů a zdravotnických zařízení při poskytování zdravotnické péče, škodní události v běžném občanském životě.

Nároky poškozených jsou uplatňovány a vymáhány specializovanou advokátní kanceláří s dlouholetými zkušenostmi v této oblasti.

Popis stránky: nemajetková újma na zdraví, vyčíslení nemajetkové újmy na zdraví, stanovení nemajetkové újmy na zdraví, NOZ, odškodnění, újma, škoda na zdraví, bolestné, ZSU, trvalé následky, ztráta na výdělku, krácené pojistné plnění, nemateriální újma, poškozený, ztráta na výdělku, náklady léčení, výživné pozůstalých, odškodnění při úmrtí.
TOPlist