Pojistné plnění

Pojistné plnění

Pojistné plnění je částka, kterou obdržíte od pojišťovny v případě pojistné události. Pojišťovna vám zašle určitou sumu odpovídající způsobené škodě a pojistné částce podle sjednané a sepsané smlouvy. Jde o poslední krok v procesu likvidace pojistné události.

Řešení a vyplácení pojistného plnění

K pojistnému plnění dochází v konečné fázi řešení pojistné události. O konkrétní případy se starají likvidátoři od pojišťovny, kde máte sjednanou smlouvu. Důkladně se prověřují veškeré důvody vedoucí ke vzniku pojistné události. Prověřuje se, jestli se vše stalo tak, jak bylo uvedeno. Následuje určení výše škody a daného plnění.

Šetření končí sdělením výsledků oprávněné osobě. Od tohoto oznámení pojistitelem začíná běžet lhůta splatnosti pojistného plnění. Splatnost pojistného plnění činí patnáct dní po skončení šetření. Pojistné plnění se vyplácí oprávněné osobě.

Výplata probíhá převodem na účet, ale například i složenkou. Na základě konkrétní pojistné smlouvy se suma může v jistých situacích vyplácet jiné osobě. Plnění se posílá právnickým nebo fyzickým osobám.

Nárok na pojistné plnění vzniká například u povinného ručení při nehodě nebo v jiném případě poškození vozidla. K nejčastějším událostem patří plnění za škody na majetku způsobené během provozu motorového vozidla.

Zamítnutí pojistného plnění

Pojistné plnění není pojišťovnou vyplaceno v případech, když se pojistka nevztahuje na konkrétní pojistné nebezpečí, anebo když škodná událost není událostí pojistnou (nahodilou), např. je dáno podezření na zinscenovanou škodnou událost. Pojistné plnění za jednotlivé uplatněné nároky jsou v některých případech odmítnuty též proto, že nejsou řádně doloženy a prokázány. K doložení a prokázání jednotlivých nároků je vhodné spolupracovat s osobou s právním vzděláním a zkušenostmi z tohoto oboru.

Krácené pojistné plnění

Pojišťovny často přistupují ke krácení pojistného plnění bez uvedení vysvětlení, jakým způsobem se došlo k výpočtu sumy pojistného plnění, popř. je jejich výpočet a následný postup nesprávný či sporný Pojišťovny důvodně předpokládají, že se poškození nebudou důsledně bránit krácení pojistného plnění a spokojí se s vyplaceným pojistným plněním.

Častěji však pojišťovny krátí pojistné plnění proto, že nejsou jednotlivé nároky řádně doloženy a prokázány, uplatňují nepřiměřenou výši krácení pojistného plnění v případě spoluzavinění poškozeného atd. K doložení a prokázání jednotlivých nároků je vhodné spolupracovat s osobou s právním vzděláním a zkušenostmi z tohoto oboru.

Nesouhlas s výší pojistného plnění

Výši vyplaceného pojistného plnění lze buď reklamovat vůči pojišťovně, která v rámci několikastupňového interního šetření může nárok znovu posoudit a krácené pojistné plnění vyplatit. V případě neúspěchu je možno buď nárok dále nevymáhat, nebo se obrátit v odůvodněným případech na soud. K doložení a prokázání jednotlivých nároků je vhodné spolupracovat s osobou s právním vzděláním a zkušenostmi z tohoto oboru.

Nabízíme pojištěným osobám pomoc při uplatňování a vymáhání nároků z titulu odmítnutého či kráceného pojistného plnění ze všech typů pojištění. Pomoc zahrnuje jednání s komerčními pojišťovnami a ČKP při vyřizování pojistných událostí z pojištění odpovědnosti za újmu na zdraví i ze soukromého pojištění osob a majetku.

Obsah stránky: pojistné plnění, povinné ručení, pojištění odpovědnosti z provozu motorového vozidla, krácené pojistné plnění, odmítnuté pojistné plnění, úrazové pojištění, majetkové pojištění, odpovědnostní pojištění, vymáhání, www.judrkazda.cz

nemajetková újmamajetková újmaceny, kontakt

TOPlist