Utrpěli jste pracovní úraz?

Utrpěli jste pracovní úraz? Následuje přehled povinností zaměstnance a zaměstnavatele v případě pracovního úrazu.

Při vzniku pracovního úrazu je zaměstnanec povinen:

Bez zbytečného odkladu oznámit svůj pracovní úraz svému nadřízenému, pokud to jeho zdravotní stav dovolí, a spolupracovat při vyšetřování příčin úrazu.

Bez zbytečného odkladu oznámit pracovní úraz jiné osoby, jehož byl svědkem a spolupracovat při vyšetřování jeho příčin.

Při vzniku pracovního úrazu je zaměstnavatel povinen:

1) Provést neodkladné úkony (první pomoc, opatření k zábraně vzniku dalších škod na zdraví či majetku)

2) Zajistit místo úrazu (ponechat v původním stavu, resp. zdokumentovat změny vzniklé při provádění neodkladných úkonů, do příjezdu Policie ČR)

3) Ohlásit úraz

státnímu zástupci nebo Policii ČR, pokud v souvislosti pracovním úrazem byl spáchán trestný čin nebo pokud se jednalo o smrtelný pracovní úraz,

územně příslušnému oblastnímu inspektorátu práce, vyžaduje-li poškození zdraví hospitalizaci zaměstnance delší než 5 dní, došlo-li k úrazu na pracovišti, stavbách a při činnostech, které podléhají jeho dozoru, nebo příslušnému obvodnímu báňskému úřadu, podléhá-li činnost, pracoviště nebo technické zařízení vrchnímu dozoru podle zvláštního zákona (§ 39 odst. 1 zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti),

příslušnému odborovému orgánu nebo zástupci zaměstnanců pro oblast BOZP,

pojišťovně, u které je zaměstnavatel pojištěn pro případ odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu,

příslušné zdravotní pojišťovně zaměstnance

4) Vyšetřit příčiny a okolnosti vzniku pracovního úrazu

Zaměstnavatel je povinen vyšetřit příčiny a okolnosti vzniku pracovního úrazu za účasti zaměstnance, pokud to zdravotní stav zaměstnance dovoluje, a za účasti příslušného odborového orgánu nebo zástupce pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bez vážných důvodů neměnit stav na místě úrazu.

5) Evidovat pracovní úraz a vést o něm dokumentaci

Vést v knize úrazů evidenci o všech pracovních úrazech, i když jimi nebyla způsobená pracovní neschopnost nebo byla způsobena pracovní neschopnost nepřesahující 3 kalendářní dny.

Vyhotovit záznam o úrazu, pokud pracovní neschopnost trvala déle než 3 dny, nebo pokud došlo k úmrtí postiženého.

6) Odeslat (předat) vyplněný záznam o úrazu

Odeslat záznam úrazu do 5. dne následujícího kalendářního měsíce (v případě smrtelného pracovního úrazu do 5. dne po jeho ohlášení):

postiženému zaměstnanci (resp. rodinným příslušníkům v případě smrtelného úrazu)

oblastnímu Inspektorátu práce

zdravotní pojišťovně, u které byl postižený pojištěn

Policii ČR v případě smrtelného pracovního úrazu.

7) Přijmout opatření

Na základě vyšetření příčin vzniku pracovního úrazu a vyhodnocení rizik, musí zaměstnavatel přijmout opatření proti opakování pracovních úrazů.

 

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

TOPlist