Nemajetková újma

Nemajetková újma

Nemajetková újma „v širším smyslu“ je újma, která pro poškozeného neznamená přímou ztrátu na majetku, tzn. zahrnuje obecně všechny „nemajetkové“ nároky poškozeného vyjmenované v ust. § 2956 NOZ a násl. – nově je tento termín používán i pro nároky dříve odškodňované v rámci ochrany osobnosti /nyní tzv. duševní útrapy/.

nemajetkové újmě dochází, když bylo neoprávněně zasaženo lidské zdraví, svoboda, dobré jméno, čest, důstojnost apod. Patří sem i narušení psychického zdraví s následným vymáháním nároku na odškodnění za psychickou újmu či narušení rodinného života v důsledku újmy na zdraví.

Vzniklá újma se nahrazuje penězi nebo jiným způsobem – zveřejněním rozsudku, veřejnou omluvou apod. Termín nemajetková újmy tedy zahrnuje jako jednotlivé nároky z titulu újmy na zdraví, tak i nároky z titulu ochrany osobnosti.

Za nemajetkovou újmu v „užším smyslu“ lze považovat újmu toliko újmu tzv. dle ust. § 2971, které cílí především na tzv. druhotné oběti, cit. „Odůvodňují-li to zvláštní okolnosti, za nichž škůdce způsobil újmu protiprávním činem, zejména porušil-li z hrubé nedbalosti důležitou právní povinnost, anebo způsobil-li újmu úmyslně z touhy ničit, ublížit nebo z jiné pohnutky zvlášť zavrženíhodné, nahradí škůdce též nemajetkovou újmu každému, kdo způsobenou újmu důvodně pociťuje jako osobní neštěstí, které nelze jinak odčinit.“ konec cit.

Náhrada nemajetkové újmy

Nárok na náhradu nemajetkové újmy lze vymáhat buď mimosoudně, nebo v rámci soudního řízení. V obou případech je třeba tvrdit a prokázat oprávněnost jednotlivých nároků co do základu i výše. Nabízíme Vám odbornou právní pomoc při uplatnění a vymáhání adekvátního odškodnění utrpěné újmy.

Ze zákona vzniká nárok na náhradu na nemajetkovou újmu v případech bolestného, újmy na přirozených právech člověka, za závažné ublížení na zdraví rodičů, dítěte, manželů a jiných blízkých osob. Dále i na duševních útrapách při usmrcení apod.

Náhrada nemajetkové újmy pozůstalých

Náhrada nemajetkové újmy náleží nejčastěji poškozenému. V případě usmrcení nebo závažného ublížení na zdraví odčiní škůdce duševní útrapy manželu, rodiči, dítěti nebo jiné osobě blízké peněžitou náhradou vyvažující plně jejich utrpění. Nelze-li výši náhrady takto určit, stanoví se podle zásad slušnosti.

Aktuálně je výše odškodnění závislá na úvaze soudu (či pojišťovny v případě mimosoudního odškodnění) a rozhodování soudů není jednotné. Již existuje sjednocující stanovisko Nejvyššího soudu ČR, které výši jednorázové náhrady náležející pozůstalému limituje konkrétní částkou. Bez odborné právní pomoci hrozí, že se nedomůžete svých nároků v plné výši, ve které Vám náleží.

Nemajetková újma (nemateriální újma) na zdraví, dříve škoda na zdraví, zahrnuje zejména bolestné, ztížení společenského uplatnění, ztrátu na výdělku, náklady účelně vynaložené na léčení, náhrada při usmrcení, peněžitý důchod pozůstalých atd.

Nabízíme pomoc při vyčíslení, důsledném uplatnění a vymáhání všech oprávněných nároků poškozených
a pozůstalých vůči odpovědným osobám, a to jak mimosoudní cestou (předžalobní fáze), tak soudní cestou v rámci soudního řízení.

První konzultace ve věci je zdarma. Konzultace je možná buď e-mailem nebo osobně v Praze či v Nymburce.

V případě převzetí právního zastoupení ve věci vymáhání nemateriální újmy je pomoc poškozeným je poskytována za smluvní odměnu sjednanou s klientem dohodou. Nejčastěji je odměna sjednána podílem z klientovi přiznané a uhrazené částky. Výše podílové odměny závisí na náročnosti věci a výši vymáhané újmy/škody, obvykle se pohybuje v rozmezí 5% (u větších částek) až 20% (u menších částek) z vymožené částky. Sjednaná procentuální částka odměny za poskytnuté služby je splatná až poté, co je vymožená částka protistranou zaplacena, tzn. nic neplatíte předem!

majetková újma, pojistné plněníceny, kontakt

TOPlist