Majetková újma

Majetková újma

Za majetkovou újmu se považuje každá újma znamenající pro poškozeného přímou ztrátu na majetku. Jedná se o způsobené finanční škody, které se vyčíslují v penězích. Pro určení výše škody se většinou vychází z hodnoty věci v době poškození.

Dále se zohledňuje i to, co se k obnovení nebo náhradě věci musí vynaložit podle občanského zákoníku. Škoda se definuje jako újma vzniklá v majetkové oblasti poškozeného.

Za vzniklou škodu většinou zodpovídá ten, kdo ji způsobil – škůdce. Dále se podmínky náhrady odlišují podle toho, zda došlo k porušení povinnosti ze smlouvy, zákona, dobrých mravů. Při přímém porušení zákona zodpovídá škůdce za škodu většinou jen tehdy, kdy ji opravdu zavinil.

Pokud se poruší smluvní povinnost, nevyžaduje se pokaždé zavinění. Při porušení smluvní povinnosti se lze vyhnout hrazení škody, když dojde k odvolání na „vyšší moc“, kam patří třeba živelné pohromy apod. Konkrétně se nemusí platit škoda, když například dodávce zboží zabránila povodeň.

Majetkové újmy jsou:

– Skutečné škody na majetku, kdy se snížil majetek
– Ušlý zisk vzniklý nezvětšováním majetku během skutečné ztráty ušlého zisku s doložením částky
– Hypotetický ušlý zisk, kdy se nezvětšoval majetek, ale nelze doložit konkrétní částku ušlého zisku

Možnosti náhrady majetkové škody

Způsobí-li se někomu škoda na věci, lze uvažovat o náhradě v penězích, anebo uvedením do předešlého stavu. V případě, že poškozený preferuje náhradu škody uvedením do předešlého stavu, je nutné to důrazně navrhnout. Soud však posoudí, jestli je uvedení do předešlého stavu účelné a realizovatelné.

Případy vzniku majetkové újmy:

– majetková újma vzniká domněnkou z nedbalosti, kdy došlo k porušení zákonné povinnosti
– porušení smluvní povinnosti vznikne, když jedna strana poruší povinnost ze smlouvy
– škoda způsobená zvlášť nebezpečným provozem – nahrazuje se škoda vzniklá zdrojem zvýšeného nebezpečí
– škoda na nemovité věci vznikne oprávněným prováděním prací na nemovité věci
– škoda z provozu dopravních prostředků, povinnost náhrady škody zanikne, když se škodě nedalo zabránit ani s velkým snažením
– škoda způsobená zvířetem – škody nahrazuje vlastník zvířete
– škoda způsobená věcí – pokud byla použita vadná věc, nahradí se škoda způsobená kvůli této vadě
– škoda způsobená vadou movité věci, která byla uvedena na trh – škody nahradí výrobce

Majetková újma (újma na jmění či škoda) může vzniknout buď porušením zákonné povinnosti, smluvní povinnosti popř. též dobrých mravů.

Nabízím pomoc při vyčíslení, důsledném uplatnění a vymáhání všech oprávněných nároků poškozených a pozůstalých vůči odpovědným osobám, a to jak mimosoudní cestou (předžalobní fáze), tak soudní cestou v rámci soudního řízení.

Popis stránky: nový občanský zákoník, 2015, vymáhání, odškodnění, majetková újma, škoda, majetková sféra, poškozený, poškození, dopravní nehoda, úmyslné poškození, nedbalost, www.judrkazda.cz

nemajetková újmapojistné plněníceny, kontakt

TOPlist